مدیران شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

اعضاء هیات مدیره

علی اصغر پورمند پست : رئیس هیات مدیره

al-pourmand@midhco.com

علی پالیزدار پست : نایب رئیس هیات مدیره

a-palizdar@midhco.com

رضا اشرف سمنانی پست : عضو هیات مدیره

r-ashrafsemnani@midhco.com

مهدی ارباب پست : عضو هیات مدیره
رمضان قربان ابراهیمی پست : مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدیران ارشد

مجید فیض بخشیان کهن پست : مدیر اجرایی و قائم مقام
مهدی علی‌محمدی پست : مدیر مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
خسرو جوادی الیادرانی پست : مدیر مجتمع احیاءمستقیم و فولاد سازی بردسیر
سعید قاسمی پست : مدیر امور سرمایه انسانی و HSEC
علیرضا جیحانی پست : مدیر امور بازرگانی
محمد حسین شکری پست : مدیر امور مالی
عارف طهماسب پست : مدیر امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات

a.tahmasb@sisco.midhco.com

عباس ابراهیمی پست : مدیر امور انتظامی
جلال آقابابا پست : مدير امور مهندسي،برنامه ريزي و توسعه مديريت
محمد رضا امانی لری پست : مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد سیرجان ایرانیان

مشاوران