کارخانه احیا مستقیم بردسیر

کارخانه احیا مستقیم بردسیر

ام کارخانه :کارخانه احیاء مستقیم بردسیر

ظرفیت کارخانه : 1 میلیون تن

موقعیت جغرافیایی :کرمان، بردسیر، کیلومتر 10 جاده نگار

میزان اشتغالزایی : 200 نفر

مساحت زمین : 150 هکتار

مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

1-گندله آهن 6 / 1 میلیون تن در سال 2- آب در دوران ساخت 25 لیتر بر ثانیه 3- آب در دوران بهره برداری 130 لیتر بر ثانیه

4- گاز طبیعی دوران ساخت 320 متر مکعب با فشار 12 بار 5- برق دوران ساخت 950 مگاوات 6- برق دوران بهره برداری 170 مگاوات