هلدینگ میدکو

هلدینگ میدکو

زمان تاسيس و سرمايه ميدكو

شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه بصورت صددرصد خصوصي و سهامي عام به منظور سرمايه گذاري و توسعه دربخش معادن و صنايع معدني كشور، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار كشور و پذيره نويسي عمومي و سرمايه 100 ميليارد تومان، درآذرماه سال 1386 تأسيس و آغاز به كار نموده است. سرمايه ميدكو با افزايش سرمايه در شش مرحله به ميزان 1680 ميليارد تومان افزايش يافته است.

موضوع فعاليت ميدكو

اين هلدينگ تخصصي با هدف سرمايه گذاري در بخش معادن وصنايع معدني كشور فعاليت مي كند. بدين ترتيب تمامي شركت هاي تابعه در مجموعه ميدكو تأمين كننده اين هدف تخصصي مي باشند.

مدل مديريت ميدكو

مدل مديريت شركت ميدكو مبتني بر كنترل استراتژيك مي باشد، بدين مفهوم كه تنظيم ضوابط و استانداردهاي يكسان حاكم بر شركتهاي تابعه برعهده ستاد هلدينگ بوده و براجراي آنهانظارت خواهد داشت. شركت هاي تابعه در اداره شركت خود، مستقل و تابعه هيأت مديره خود مي باشند.

شعار ميدكو: توسعه ما از معدن آغاز مي شود.

هدف ميدكو : ارتقاء ارزش سهام سهامداران.

ويژگي ميدكو : سلامت، سرعت، دقت، نظم، يگانگي.

حوزه راهبري ميدكو

تعيين سند راهبرد مجموعه هلدينگ

تعيين چشم انداز، اهداف، ماموريت و راهبردها در مجموعه هلدينگ

مديريت ريسك هاي كلان و هماهنگي بين كميته هاي سه گانه.

افق پنج ساله ميدكو