گواهی نامه ها

گواهی نامه ها

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( ISO 45001 : 2018)
 
 

 

سیستم مدیریت کیفیت  (ISO 9001 : 2015)

 

سیستم مدیریت زیست محیطی  (ISO 14001 : 2015)

 

 

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025)

 

سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001 : 2018)

 

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)

 

 

 
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC 27001 : 2013)