کارخانه کنسانتره سیرجان

کارخانه کنسانتره سیرجان

نام کارخانه : کارخانه کنسانتره سیرجان

ظرفیت کارخانه: 4 میلیون تن

موقعیت جغرافیایی : کرمان، سیرجان، کیلومتر 45 جاده سیرجان-

میزان اشتغالزایی 200  : نفر

مساحت زمین :   90 هکتار

مشخصات مواد اولیه مورد نیاز : سنگ آهن حدود 6 / 3 میلیون تن در سال 2- آب حدود 56 لیتر بر ثانیه 3- برق حدود 22 مگاوات ساعت