جلال آقابابا

مدیران ارشد

جلال آقابابا

مدير امور مهندسي،برنامه ريزي و توسعه مديريت

جلال آقابابا
سوابق مدیریتی :

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مهندسي مواد و متالورژي (گرايش شناسايي و انتخاب مواد) 1375 صنعتي اصفهان

لیسانس مهندسي مواد و متالورژي (گرايش ريختهگري) 1372 صنعتي اصفهان