خسرو جوادی الیادرانی

مدیران ارشد

خسرو جوادی الیادرانی

مدیر مجتمع احیاءمستقیم و فولاد سازی بردسیر

خسرو جوادی الیادرانی
اطلاعات تماس