مدیران شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

اعضاء هیات مدیره

علی اصغر پورمند پست : رئیس هیات مدیره

al-pourmand@midhco.com

علی پالیزدار پست : عضو هیات مدیره

a-palizdar@midhco.com

مهدی ارباب پست : عضو هیات مدیره
رضا اشرف سمنانی پست : عضو هیات مدیره

r-ashrafsemnani@midhco.com

مهدی صفری پست : عضو هیات مدیره

مدیران ارشد

منوچهر ترابی پاریزی پست : مدیر مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
عارف طهماسب پست : مدیر امور فن آوری اطلاعات و ارتباطات

a.tahmasb@sisco.midhco.com

خسرو جوادی الیادرانی پست : مدیر مجتمع احیاءمستقیم و فولاد سازی بردسیر
علیرضا جیحانی پست : مدیر امور بازرگانی
سعید قاسمی پست : مدیر امور سرمایه انسانی و HSEC
محمد حسین شکری پست : مدیر امور مالی
عباس ابراهیمی پست : مدیر امور انتظامی
محمد رضا امانی لری پست : مدیر امور برنامه ریزی توسعه و مدیریت

مشاوران